Skip to main content

Privacy policy

Wie zijn we?

De Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een Stofwisselingsziekte vzw (BOKS vzw) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van haar website en Facebookpagina en dat hun privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we via onze website en Facebookpagina verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BOKS vzw draagt overigens geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van sites die via een link met deze website bereikbaar zijn.
BOKS vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor je ze hebt verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in deze privacyverklaring beschreven;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en dit enkel mits jouw toestemming;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als BOKS vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze veilig te bewaren..

Indien je na het doornemen van deze privacy verklaring nog vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit:
BOKS vzw
Alice Nahonlaan 7
9120 Beveren
0498 70 15 03
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door BOKS vzw verwerkt voor de volgende algemene doeleinden en op basis van de aangehaalde rechtsgronden :
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BOKS vzw (uitvoering overeenkomst);
 • om je nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere informatie per e-mail of gewone post te bezorgen nadat je ons daarvoor toestemming verleende of voor het uitvoeren van een overeenkomst (een boekbestelling bijvoorbeeld). Deze toestemming is automatisch verbonden aan het lid worden of door inschrijving bij een activiteit.
 • om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Meer concreet verwerken we jouw persoonsgegevens zodat we onder andere:
 • om je te kunnen informeren over nieuwe campagnes of een oproep doen om mee te werken aan onderzoek.
 • om te kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes of deelnam aan een petitie.
 • om onze financiële administratie te kunnen beheren en te kunnen voldoen aan de wettelijke financiële en fiscale verplichtingen.
 • om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze service en website(s).
 • om onderzoeken te kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze leden en relaties.
 • om webstatistieken te kunnen bijhouden en het delen via sociale media kunnen faciliteren. Om te kunnen registreren wie er heeft getekend voor een petitie.
 • om eventuele geschillen kunnen behandelen.
 • om interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Bankrekeningnummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, ziektebeeld (patiënt), hulpmiddelengebruik, dieetvereisten

We gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze vragen.

Doorgeven van jouw persoonsgegevens

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken wanneer dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en mits jouw toestemming..
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verzorgen van diensten (bijvoorbeeld verzekerings- of andere overeenkomsten)

Met die derde partijen hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin we afspraken maakten om de beveiliging van alle persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan zijn de persoonsgegevens die we in het kader van het uitreiken van fiscale attesten aan de belastingdiensten moeten overmaken. We kunnen jouw persoonsgegevens wel delen met derden als je ons hier vooraf schriftelijk toestemming voor geeft. Je hebt steeds het recht deze toestemming in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

 Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BOKS vzw bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor je ze verstrekte. In ieder geval worden jouw gegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik bijgehouden tenzij op grond van de wet langer vereist is. Gegevens van donateurs en gegevens in verband met betalingen dienen we bijvoorbeeld zeven jaar bij te houden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking zoals ongeautoriseerde toegang of gebruik, verlies of diefstal. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens BOKS vzw jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou verwerken. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Je kan ook bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Je hebt ook het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou, direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact onze GDPR verantwoordelijke, Marie-Paul Ticket, op te nemen.Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij raden je aan om regelmatig onze s privacyverklaring te bekijken.Datum laatste wijziging: 24 januari 2021.